W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Link do polityki plików „COOKIES”: https://wodociagi.zabrze.pl/artykuly/827/cookieuser.

Kontakt

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

REGON: 272730182
NIP: 648-00-00-278
BDO: 000013509

 

Kancelaria
tel. 32 275 52 00
fax. 32 271 71 58
e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

 

Biuro Zarządu
Elżbieta Jabłońska, Kierownik
tel.
32 275 52 20
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Wróbel
tel. 32 275 52 67, 32 275 52 37
abi@wodociagi.zabrze.pl 

Powrót

Sposób postępowania przy podłączeniu nieruchomości do sieci wod.-kan.

 1. Wystąpienie o wydanie warunków technicznych podłączenia działki/inwestycji/ obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 2. Wniosek należy złożyć w kancelarii ZPWiK Sp. z o.o. Dopuszcza się również złożenie wniosku listownie lub w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny lub szkic sytuacyjny, który określa usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wskazane byłoby, aby plan sytuacyjny został przygotowany przez osobę mającą stosowne uprawnienia budowlane lub geodetę, albo przynajmniej osobę posiadającą odpowiednią wiedzę w tym zakresie.
 4. Po wpłynięciu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, spółka potwierdza pisemnie jego złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.
 5. Po potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, spółka dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania.

Spółka wydaje warunki, bądź odmawia ich wydania, w terminie:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej ;
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie jest kompletny, spółka wysyła do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie pismo, w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spółka może przedłużyć terminy rozpoznania wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 3. Rozpoznanie merytoryczne kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje w terminach określonych w pkt 5 poprzez wydanie warunków przyłączenia do sieci albo odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci.
 4. Zaleca się, by podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedłożył spółce sporządzony plan z trasą, profilem i niezbędnymi szczegółami, celem sprawdzenia, czy uwzględnione zostały wydane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
 5. W przypadku, gdy spółka stwierdzi niezgodność planu sytuacyjnego wraz z załącznikami z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci poinformuje o tym podmiot ubiegający się o przyłączenie, celem usunięcia niezgodności.
 6. Jeśli spółka stwierdzi, że spełnione są warunki przyłączenia do sieci oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, spółka wydaje uzgodnienie przyjętych rozwiązań zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
 7. Po uzyskaniu zezwolenia podmiot ubiegający się o przyłączenie składa pisemnie zlecenie na wykonanie włączenia (wcinki) przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej. Spółka dokonuje włączenia w terminie ustalonym z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie.
 8. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego (przed zasypaniem wykopu) Inwestor zgłasza pisemnie gotowość do dokonania odbioru technicznego przyłącza.
 9. W terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, spółka dokonuje odbioru technicznego/ końcowego wykonanych przyłączy sprawdzając, czy przyłącza zostały wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
 10. Po dokonaniu odbioru technicznego/końcowego i podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, spółka zainstaluje wodomierz główny.

UWAGA Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.6), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, co upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Odpowiednie wnioski/druki/informacje znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Powiadom znajomego