W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Link do polityki plików „COOKIES”: https://wodociagi.zabrze.pl/artykuly/827/cookieuser.

Kontakt

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

REGON: 272730182
NIP: 648-00-00-278
BDO: 000013509

 

Kancelaria
tel. 32 275 52 00
fax. 32 271 71 58
e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

 

Biuro Zarządu
Elżbieta Jabłońska, Kierownik
tel.
32 275 52 20
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Wróbel
tel. 32 275 52 67, 32 275 52 37
abi@wodociagi.zabrze.pl 

Powrót

Informacja dla klienta

Szanowni Państwo, 

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „Rozporządzenie”.

W związku z powyższym, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych.

Stosownie do treści art. 13 ustęp 1 – 2 Rozporządzenia Spółka informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (41-800 Zabrze) przy ul. Wolności 215, KRS: 0000043723.
 2. Dla należytego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej abi@wodociagi.zabrze.pl lub telefonicznie 322755267, a także pisemnie pod adresem Spółki: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
  a) na potrzeby i w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci Spółki – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit a) Rozporządzenia,
  b) na potrzeby i w celu zawarcia lub realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków na podstawie Pani/Pana wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit b) Rozporządzenia,
  c) na potrzeby i w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu IBOK prowadzonego przez Spółkę. Powyższe usługi polegają na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej Internet, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron. Usługa umożliwia zdalny dostęp usługobiorcy do informacji i usług, o których mowa w § IV „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu” – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit b) Rozporządzenia. Spółka informuje, że zawarcie umowy, o której mowa powyżej, oraz korzystanie z usług o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu IBOK jest dobrowolne.
  d) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. c) Rozporządzenia.
 4. Spółka wyjaśnia, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej ze Spółką umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – wyłącznie do czasu cofnięcia udzielonej zgody, lecz nie dłużej niż przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, określony przepisami obowiązującego prawa, jeśli przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Spółka informuje, że po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w czasie wymaganym przepisami obowiązującego prawa.
 5. Spółka informuje, że w celach i na zasadach, o których mowa powyżej, będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
  a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL),
  b) dane dotyczące miejsca zamieszkania,
  c) dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  c) usunięcia danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) przenoszenia danych osobowych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu naczelnego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Spółka informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Spółka współpracuje:
  a) operatorom pocztowym i kurierom,
  b) bankom, w zakresie realizacji płatności,
  c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  d) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub w celu ewentualnego dochodzenia przeciwko Pani/Panu roszczeń wynikających z zawartej umowy lub innych zdarzeń prawnych,
  e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie jej nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one także profilowaniu przez Spółkę.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako dodatkowe, których podanie jest dobrowolne. Spółka wyjaśnia, że brak podania danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Powiadom znajomego