W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Link do polityki plików „COOKIES”: https://wodociagi.zabrze.pl/artykuly/827/cookieuser.

Kontakt

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

REGON: 272730182
NIP: 648-00-00-278
BDO: 000013509

 

Kancelaria
tel. 32 275 52 00
fax. 32 271 71 58
e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

 

Biuro Zarządu
Elżbieta Jabłońska, Kierownik
tel.
32 275 52 20
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Iwona Wróbel
tel. 32 275 52 67, 32 275 52 37
abi@wodociagi.zabrze.pl 

Powrót

Dobre praktyki wykonywania przyłączy wod.-kan.

Informacje ogólne:

 1. Budowę przyłączy wod-kan. studni wodomierzowej oraz ewentualnej budowy przepompowni ścieków zapewnia osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wod-kan.
 2. Koszty nabycia, montażu i utrzymania ewentualnego urządzenia do podnoszenia ciśnienia zapewnia na własny koszt Inwestor.
 3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego spoczywają na dostawcy wody tj . ZPWiK Sp. z o.o.
 4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego dla ilości odprowadzanych ścieków spoczywają na odbiorcy usług.
 5. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania zasuwy na włączeniu przyłącza do sieci wodociągowej oraz wykonanie samego włączenia spoczywają na dostawcy wody tj . ZPWiK Sp. z o.o.
 6. Przyłącze wod-kan. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem przepisowych odległości od istniejącego uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu.
 7. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgód, w tym uzyskania zgody Zarządcy drogi na lokalizację urządzenia w pasie drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu i dokonania innych koniecznych uzgodnień.
 8. Przyłącza należy wybudować z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa do stosowania na rynku polskim. Wymagane jest, aby materiały do budowy przyłącza wodociągowego miały dopuszczenie do kontaktu z woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
 9. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej są aktualne w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane. W przypadku podziału nieruchomości, warunki obowiązują w odniesieniu do nieruchomości, która posiada dostęp do drogi publicznej, w której posadowiona jest sieć wodociągowa lub sieć kanalizacji sanitarnej. W stosunku do nieruchomości w wyniku podziału, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej jest wystąpienie z odrębnym wnioskiem o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 10. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne. Podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia do sieci winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości.
 11. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również ich zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot, wydawane są bezpłatne.

W zakresie przyłącza wodociągowego:

 1. W miejscu włączenia (wcinki) do istniejącej sieci wodociągowej, należy zabudować zasuwę odcinającą (kołnierzową lub z końcówkami ISO) bezdławicową w obudowie ziemnej ze skrzynką dużą, żeliwna obrukowaną 0,5 x 0,5m lub zabezpieczoną betonowym pierścieniem.
 2. Nad wodociągiem (30 cm od jego górnej krawędzi) ułożyć taśmę PCV z wkładka metalową, szerokości 20 cm koloru niebieskiego.
 3. Przyłącze wykonać na podsypce piaskowej o grubości 20cm oraz wykonać obsypkę z piasku o wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
 4. Przyłącze wodociągowe, należy wykonać z uwzględnieniem wytycznych zarządcy drogi lub właściciela nieruchomości.
 5. Przejście przewodami przez ściany budynków, należy wykonać poprzez zastosowanie przejść szczelnych PE/Stal. Przejście przewodami przez fundament lub posadzkę należy wykonać w rurze ochronnej.
 6. Zestaw wodomierzowy należy zabudować w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym , łatwo dostępnym pomieszczeniu, zabezpieczony przed zalaniem wodą (kratka odwadniająca), zamarzaniem oraz dostępem dla osób nieupoważnionych. W budynkach wielorodzinnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.
 7. W przypadku braku pomieszczenia w budynku lub gdy odległość budynku od linii rozgraniczającej jest większa niż 15 m, zestaw wodomierzowy powinien zostać zabudowany w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku, jak najbliżej granicy działki;
 8. Zestaw wodomierzowy winien być zabudowany tak, by był zapewniony łatwy dostęp w celu wykonania kontrolnych odczytów, wymiany , bądź przeprowadzenia konserwacji. Zabrania się zastawiania zestawu wodomierzowego meblami, sprzętami gromadzonymi w piwnicach, zasypywać opałem itp.
 9. Z uwagi na zapewnienie ciągłości prawidłowej emisji sygnału z modułu radiowego umieszczonego na wodomierzu, zabrania się zastawiania zestawu arkuszami blachy lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
 10. W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni należy dostosować dla zabudowy wodomierza w pozycji poziomej, tak aby służby ZPWiK miały dostęp do wodomierza w celu wymiany, konserwacji i obsługi.
 11. Zestaw wodomierzowy winien być zlokalizowany w odległości max. 1 m od ściany zewnętrznej budynku, przez która przyłącze przechodzi. Winien być on zlokalizowany na wysokości 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia. Zestaw wodomierzowy należy zamocować do ściany za pomocą konsoli, w pozycji poziomej.
 12. Pod wodomierzem nie można montować podpór, które mogą w jakikolwiek sposób uniemożliwić lub utrudnić demontaż zestawu wodomierzowego.
 13. Przy średnicy armatury odcinającej od Dn 50 mm włącznie należy zastosować zasuwy odcinające zamiast zaworów.
 14. Przed i za wodomierzem zabudować zawory odcinające kulowe, przy czym zawór za wodomierzem (zawór główny) winien posiadać spust do poboru prób wody. Dodatkowo za wodomierzem i za zaworem głównym należy zabudować urządzenie zabezpieczające przed wtórnym skażeniem wody (zawór zwrotny antyskażeniowy) zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 – zgodnie z rysunkiem nr 1
 15. Zawór antyskażeniowy należy zabudować również na odgałęzieniu instalacji hydrantowej, jeżeli jest ona połączona z instalacją wody pitnej do celów bytowych.
 16. Zabudowę zaworów antyskażeniowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
 17. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem należy bezwzględnie przewidzieć zabudowę zbiornika pośredniego, celem eliminacji bezpośredniego poboru wody z sieci.
 18. W przypadku, gdy budynek pobiera wodę z własnej studni projektowane przyłącze wody nie może być połączone z instalacją doprowadzenia wody ze studni.
 19. W przypadku poboru wody z własnego ujęcia, należy jej pobór opomiarować przed podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej lub zainstalować urządzenie pomiarowe chyba, że woda z własnego ujęcia nie jest odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.
 20. Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego, mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,5 m w świetle, a pokrywa studni powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem. Ściany i strop w studni powinny zostać tak wykonane, aby w studni utrzymywała się temperatura nie niższa niż + 4 C. Studnia powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych i opadowych.
 21. Do studzienki wodomierzowej należy zapewnić możliwość dojścia lub dojazdu.
 22. Do budowy studzienek wodomierzowych należy stosować prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasiąkliwości betonu nie większej niż 5%, i wodoszczelności W10.
 23. Dopuszcza się stosowanie studzienek wodomierzowych z tworzyw sztucznych, w tym również umożliwiających obsługę zestawu wodomierzowego bez konieczności wchodzenia do studzienki.

W zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej:

 1. Na przyłączu kanalizacji sanitarnej należy zabudować, co najmniej jedną studzienkę rewizyjną.
 2. Przyłącza należy wykonać jako szczelne z zastosowaniem rur określonych w warunkach przyłączeniowych posiadających Atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
 3. W przypadku budynków, w których odprowadzenie ścieków bytowych odbywa się do zbiornika bezodpływowego czyli szamba, podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z pominięciem szamba.
 4. Na zmiana kierunku przepływu tzw. załomach należy zastosować studzienki kanalizacyjne o średnicy min. Dn 400 mm.
 5. Dopuszcza się instalowanie na przyłączach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.
 6. Ścieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej nie mogą zawierać między innymi: twardych osadów, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, szkła, wydzielin zwierzęcych oraz stałych odpadów jak np. kości, skorup, gałęzi, waty, pierza itp. oraz innych substancji i zanieczyszczeń.
 7. Przyłącze wykonać na podsypce piaskowej o grubości 20cm oraz wykonać obsypkę z piasku o wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
 8. Przyłącze kanalizacyjne, należy wykonać z uwzględnieniem wytycznych zarządcy drogi lub właściciela nieruchomości.
 9. Na skrzyżowaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągiem należy zastosować rurą ochronną na kanalizacji, zgodnie z przepisami.
 10. Przejścia przewodami przez ściany budynków, fundament lub posadzkę należy wykonać w tulei ochronnej, którą należy odpowiednio uszczelnić np. pianką poliuretanową lub innym uszczelnieniem nie wchodzący w reakcję z rurami PVC.
 11. W przypadku zastosowania na przyłączu studni betonowych należy stosować prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasiąkliwości betonu nie większej niż 5%, i wodoszczelności minimum W8.
 12. Włączenie do studni na kanale należy przewidzieć na wysokości połowy średnicy istniejącego kanału z tym, że różnica wysokości pomiędzy dnem przyłącza, a dnem kinety studni nie może przekraczać 0.6 m. Jeżeli włączenie nastąpi na wysokości powyżej 0.6 m od dna istniejącej studni należy wykonać kaskadę zewnętrzną lub w uzasadnionych przypadkach kaskadę wewnętrzną.
 13. W miejscu włączenia przyłącza w ścianie w studni należy wykonać przejście szczelne.
 14. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wydano do studzienki, która jest wykonana z tworzywa sztucznego i znajduje się na odgałęzieniu do posesji, włączenie można wykonać do dna studzienki lub do rury trzonowej za pomocą wkładek szczelnych, np. Typu in-situ.
 15. W przypadku obiektów, w wyniku działalności których będą powstawać ścieki przemysłowe na terenie nieruchomości na każdym przyłączu należy wytypować studzienka kontrolną do poboru ścieków, celem wykonania analizy ich jakości ( nie może to być studzienka połączeniowa, tzn. że powinna mieć jeden dopływ i jeden odpływ). Należy również zaprojektować odpowiednie urządzenie podczyszczające ( łapacze tłuszczów, olejów, produktów naftowych, zawiesin) tak by ścieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej odpowiadały wymogom określonym w rozporządzeniu ministra budownictwa z dnia 28 września 2016 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016r. Poz.1757).
 16. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzenia tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
 17. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków należy na przyłączu zastosować przepompownię ścieków, która stanowi własność inwestora. Przed włączeniem do sieci kanalizacyjnej przewidzieć studzienkę rozprężną, a nad przyłączem tłocznym ułożyć 30 cm od jego górnej krawędzi taśmą PVC z wkładką metalową o szerokości 20cm koloru brązowego.

W zakresie warunków formalnych, zgłoszenia i odbioru przyłączy:

 1. Budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w zależności od formy wybranej przez inwestora wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów określonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
 2. Wymaga się zawiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o rozpoczęciu prac związanych z budową przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
 3. Zgłoszenie odbioru technicznego/końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:
 • Dane identyfikujące osobę ubiegającym się o przyłączenie nieruchomości do sieci
 • Symbol/ numer oraz daty wydanych warunków przyłączeniowych (dokumentacji technicznej),
 • Określenie zlecanych usług oraz rodzaju przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, których dotyczy wniosek.
 • Podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci
 1. Odbiór techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu tzw. Prace zanikowe, należy zgłaszać do odbioru częściowego przed ich zasypaniem.
 2. Warunkiem przystąpienia do odbioru technicznego przyłącza wodociągowego jest uzyskanie prawidłowych wyników bakteriologicznych wody.
 3. Dokonanie odbioru technicznego przyłączy potwierdzane jest sporządzonym w formie pisemnej protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 4. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci oraz dostarczeniu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego kompletu dokumentów, przedsiębiorstwo bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 5. Dokonanie odbioru końcowego przyłączy potwierdzane jest sporządzonym w formie pisemnej protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 6. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron ( osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego)
 7. Protokół odbioru technicznego/końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:
 • datę podpisania protokołu
 • adres inwestycji
 • numer i datę wydania warunków przyłączenia do sieci (uzgodnienia dokumentacji) w oparciu, o które wykonano przyłącza
 • dane techniczne charakteryzujące odbierane przyłącze (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia)
 • skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków
 • załącznikami niezbędnymi do podpisania protokołu końcowego są:

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przyłączy,
  - protokół próby szczelności przyłącza wodociągowego
  - badania bakteriologiczne wody
  - raport z diagnostyki TV przyłącza kanalizacji sanitarnej
 1. Roboty na czynnych sieciach wodociągowych będących w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi, wykonywane są wyłącznie przez służby techniczne przedsiębiorstwa tzw. Wcinka czyli wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.
 2. Badania bakteriologiczne wody, próbę szczelności wraz z płukaniem oraz diagnostykę przyłącza kanalizacji sanitarnej może wykonać przedsiębiorstwo na wniosek inwestora.
 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków może odbywać się na podstawie pisemnej umowy sporządzonej w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawartej pomiędzy ZPWiK Sp. z o.o. , a odbiorcą usług. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa po spełnieniu warunków określonych w niniejszym załączniku.

RYSUNEK NR 1

Schemat zestawu wodomierzowego

Powiadom znajomego