Warunkiem zawarcia Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest  przyłączenie nieruchomości do sieci oraz wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Wniosek o zawarcie umowy dla osoby fizycznej

Wniosek o zawarcie umowy dla osoby prawnej

Wniosek o zawarcie umowy dla budynku wielolokalowego

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY

Do pisemnego wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć potwierdzoną kopię tytułu prawnego do nieruchomości lub podpisane oświadczenie 

Oświadczenie

oraz

 1. Protokół odbioru technicznego wybudowanego przyłącza (w przypadku nowo wybudowanych obiektów)
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy (w przypadku przejmowanych obiektów)

Ponadto:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą składają:
 1. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 2. decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • w przypadku spółek cywilnych dodatkowo:

umowa Spółki w formie aktu notarialnego

 • wspólnoty mieszkaniowe składają:
 1. uchwałę właścicieli lokali o powołaniu zarządu
 2. decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 3. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

w przypadku gdy wspólnota powierza zarząd osobie fizycznej lub prawnej:

umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną + dokumenty zarządcy

 • spółki handlowe składają:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
 2. decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 3. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 4. umowę Spółki w formie aktu notarialnego

Wypełniony wniosek o zawarcie umowy wraz z niezbędnymi dokumentami można dostarczyć za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, fax-em lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki.

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta
ZPWiK Sp. z .o.o.
Wolności 215
41-800 Zabrze

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek 7:00 – 15:00

tel. 32/275 52 26, 32/275 52 27, fax. 32/275 52 25

e-mail: odczyty@wodociagi.zabrze.pl

Umowy sporządzane są i wysyłane na adres Klienta w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza zwrotnie do ZPWIK Sp. z o.o. Możliwy jest odbiór osobisty umowy w BOK, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Obsługi Klienta.Załączniki:

Wniosek o zawarcie umowy dla osoby fizycznej
Wniosek o zawarcie umowy dla osoby prawnej
Wniosek o zawarcie umowy dla budynku wielolokalowego
Oświadczenie właściciela nieruchomości