Finanse

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 239.646.500,00 (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych). 100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Zabrze

Majątek Spółki dzielimy na:

Majątek trwały:

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna,

- nieruchomości stanowiące działki gruntu,

- budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze,

- urządzenia do poboru i uzdatniania wody,

- urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków obróbki osadu,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe pozwalające na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska

- sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zaplecze techniczne,

- wartości niematerialne i prawne.


Majątek obrotowy:

- zapasy,

- należności krótkoterminowe,

- inwestycje krótkoterminowe.