Zadania
Głównym zadaniem Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla około 170 tys. mieszkańców miasta zajmującego powierzchnię ok. 80,4 km², a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Miasto Zabrze w prawie 55 proc. zasilane jest w wodę z dwóch głębinowych ujęć własnych: w Grzybowicach i Mikulczycach.
Swoją działalność ZPWiK prowadzi na 496 km sieci wodociągowej i 426 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto spółka eksploatuje 5 studni głębinowych, 52 przepompownie ścieków oraz 2 oczyszczalnie ścieków.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zajmuje się w szczególności:
– poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody
– odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych
– bilansowaniem potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej
– kontrolą gospodarki wodno-ściekowej oraz jakości wody i ścieków
– wykonywaniem oznaczeń analitycznych wody i ścieków we własnym akredytowanym laboratorium
– naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy
– uzgodnieniami projektów i wydawaniem warunków podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Usługi
Przedmiotem działalności Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest:
Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
1. 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy
1. 37, 00, Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2. 43, 22, Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
3. 42, 21, Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4. 49, 41, Z - Transport drogowy towarów
5. 49, 50, B - Transport rurociągowy pozostałych towarów
6. 71, 20, B - Pozostałe badania i analizy techniczne
7. 35, 11, Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
8. 77, 11, Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
9. 66, 19, Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
Usługi inne
NieWynajem
NieDzierżawa
NieUżyczenie