Ilona Kowalczyk – Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków
tel.: 32 271 46 83
email: ikowalczyk@wodociagi.zabrze.pl

 

 

Opis technologiczny.

Oczyszczalnia Ścieków Mikulczyce w Zabrzu przy ul. Leśnej 168  została oddana do eksploatacji w 1989 roku. Jej pierwszą modernizację zakończono w roku 2003 natomiast drugą w roku 2019. Celem ostatniej przebudowy oczyszczalni było dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Zabrzu Mikulczycach jest ciek Rokitnicki, prawobrzeżny dopływ rzeki Bytomki zlokalizowanej w dorzeczu Odry.

Przepustowość 5000 m3/d

Oczyszczanie ścieków

Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami ściekowymi. Na jednym kolektorze zabudowano prekratę koszową, służącą do separacji dużych części stałych zawartych w ściekach. Po prekracie ścieki  dopływają do pompowni ścieków I° skąd tłoczone są do kanału, gdzie po przejściu przez kartę rzadką prętową dopływają ścieki z drugiego kolektora. Kanał znajduje się przed budynkiem krat, w której  zabudowana jest krata mechaniczna taśmowo-hakowa. Kolejnym elementem procesowym jest dwukomorowy piaskownik, gdzie ze ścieków usuwana jest zawiesina mineralna (piasek).

Ścieki po węźle mechanicznego oczyszczania pompowane są z pompowni IIo do bloków technologicznych lub alternatywnie do zbiorników retencyjnych. Do zbiorników retencyjnych ścieki pompowane są w przypadkach: ponadnormatywnych dopływów do oczyszczalni ścieków lub nadmiernych stężeń związków toksycznych.

Bloki technologiczne rozpoczynają ciąg obiektów części biologicznej oczyszczalni ścieków. Z każdym z bioreaktorów zblokowana jest komora tlenowej stabilizacji osadu. Ścieki po przejściu przez komorę defosfatacji trafiają do komór denitryfikacji a następnie nitryfikacji. Osad recyrkulowany z osadników wtórnych kierowany jest do komory predenitryfikacji i  mieszany ze ściekami. Część strumienia recyrkulatu odprowadzana jest do komory stabilizacji tlenowej. Ścieki z komór nitryfikacji są częściowo zawracane przez układ recyrkulacji wewnętrznej do komory denitryfikacji, a pozostała część trafia do osadników wtórnych, skąd po sklarowaniu odpływa zamkniętym kanałem do odbiornika.

Do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu służą mieszadła średnioobrotowe, a do natleniania ścieków w komorach nitryfikacji ruszt napowietrzający. Ruszt zasilany jest sprężonym powietrzem przesyłanym ze stacji dmuchaw. Biologiczny proces usuwania zanieczyszczeń wspomagany jest chemicznym strącaniem fosforu oraz w przypadku niekorzystnego bilansu węgla również pożywką (zewnętrzne źródło węgla organicznego).

Gospodarka osadowa

Wydzielany w osadnikach wtórnych osad nadmierny kierowany jest do zbiornika tlenowej komory stabilizacji osadu. Efektem procesu jest zmniejszenie udziału substancji organicznych w osadzie i ograniczenie zdolności osadu do zagniwania. Ustabilizowany tlenowo osad kierowany jest do stacji odwadniania i higienizacji osadu, gdzie przy wspomaganiu odpowiednim polimerem jest zagęszczany i odwadniany na taśmowym urządzeniu, a następnie higienizowany wapnem. Odwodniony osad, o stężeniu suchej masy około 18 proc., jest transportowany przenośnikami ślimakowymi do kontenerów i na bieżąco wywożony poza teren oczyszczalni oraz unieszkodliwiany zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Oczyszczanie powietrza

Substancje złowonne, które mają wpływ na intensywność zapachową takie jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, ujmowane są z poszczególnych urządzeń i kierowane na filtry biologiczne wypełnione mieszaniną trocin, kory drzewnej i wełny kokosowej. Działanie filtrów obejmuje mechaniczne zatrzymanie aerozoli (mikroorganizmów) oraz biologiczne utlenienie lotnych substancji chemicznych.

Przebieg procesów technologicznych jest monitorowany przez nadrzędny system kontroli i nadzoru.

Wyniki pracy oczyszczalni ścieków za 2019 rok

Wskaźnik Jednostka Wartość dopuszczalna Ścieki oczyszczone Stopień redukcji %
ChZT mgO2/dm3 125 30,88
95,29
BZT5 mgO2/dm3 15 4,42 98,61
Zawiesina ogólna mg/dm3 35 8,27 96,41
Azot ogólny mgN/dm3 10 7,09 94,17
Fosfor ogólny mgP/dm3 1 0,29 97,05