Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu informuje swoich odbiorców, że od 9 czerwca 2018 r. na terenie miasta Zabrze obowiązują nowe trzyletnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Powyższe jest konsekwencją zmian spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów prawa, tj. ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, na mocy których wprowadzono całkowicie odmienne od dotychczasowych zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W szczególności powołano do życia centralny organ (będący regulatorem cen) w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przejął kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin w zakresie weryfikacji i zatwierdzania taryf.

W ramach posiadanych kompetencji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach stwierdził zgodność projektu taryf oraz przedstawionego uzasadnienia z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także potwierdził zasadność i prawidłowe wyliczenie cen i stawek opłat taryfowych, wydając decyzję numer GL.RET.070.7.142.2018.EK zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zabrze na okres 3 lat, tj. do 8 czerwca 2021 r.