Logotyp Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko / logotyp Unii Europejskiej- Fundusz Spójności

 

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 –  „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezwykle ważne są działania proekologiczne i takie też od lat podejmuje.

13 kwietnia 2017 r. ZPWiK Sp. z o.o. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 30 milionów złotych (30 713 440,08 zł), przy dofinansowaniu na poziomie 14 milionów złotych. Inwestycja obejmowała przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

Celem przebudowy było dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Przebudowa oczyszczalni przyczyniła się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” składało się z dwóch części:

Część I – Roboty budowlane
Część II – Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco – płuczącym do wywozu nieczystości płynnych.

Podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera oraz na dostawę samochodu specjalnego do wywozu nieczystości płynnych

21 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego.  Wykonawcą części zamówienia dot. dostawy samochodu została firma Pojazdy Komunalne TYMBOROWSCY Sp. z o.o. z Kielc. Wartość Umowy wyniosła: 1 690 000,00 PLN (netto).

Wymiana uścisków po podpisaniu umów

21 czerwca 2017 r. została zawarta również umowa na świadczenie usług Inżyniera. Nad całością zadania nadzór sprawowała firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Wartość Umowy wyniosła: 688 000,00 PLN (netto). Umowa obowiązuje do kwietnia 2022 roku.

Podpisanie umowy z Wykonawcą robot

27 lipca 2017 r. podpisania została Umowa na wykonie robót budowlanych – Wykonawcą została firma AWBUD Sp. z o.o. z  Ogrodzieńca. Wartość kontraktu wyniosła 20 219 395,60 PLN (netto). Czas na Ukończenie zadania wynosił 26 miesięcy od daty podpisania Umowy. Roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 20 grudnia 2019 roku wydane zostało Świadectwo Przejęcia. Przez 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia trwa Okres Zgłaszania Wad.

7 września 2017 r. na terenie oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu przy okazji zorganizowanej konferencji prasowej, nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” w ramach rozpoczynających się robót budowlanych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze (Gość Honorowy, Gospodarz Miasta), Przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Zarząd ZPWiK Sp. z o.o., przedstawiciele: Rady Dzielnicy Mikulczyce, Biura Inżyniera Sweco Consulting Sp. z o.o., Wykonawcy robót tj. firmy AWBUD SA, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Instytucji miejskich, ZPWiK Sp. z o.o., a także przedstawiciele mediów.

15 marca 2018 r. miała miejsce prezentacja samochodu zakupionego w ramach Projektu. Samochód specjalny dwufunkcyjny z urządzeniem ssąco – płuczącym zabudowanym na podwoziu samochodowym (rok produkcji 2017) służy do ciśnieniowego czyszczenia i odsysania nieczystości z kanałów, sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników sanitarnych i/lub deszczowych, przynależnych do zlewni oczyszczalni ścieków Mikulczyce. Pojazd stanowi wyposażenie stacji odbioru i separacji piasku na tej oczyszczalni. Przekazanie Użytkownikowi samochodu wyposażonego w urządzenia najnowszej generacji z wysokociśnieniową instalacją płucząco – ssącą, nastąpiło w styczniu 2018 roku. Po załatwieniu wszystkich formalności związanych z ubezpieczeniem i z zarejestrowaniem samochodu, a następnie po odpowiednim przeszkoleniu pracowników, samochód został oddany do użytkowania.

Samochód specjalny dwufunkcyjny do wywozu nieczystości płynnych

W wyniku realizacji projektu, oczyszczalnia w Mikulczycach osiągnęła następujące parametry:
– maksymalna przepustowość Qmaxd = 8000 m3/d
– średniodobowa przepustowość Qśrd = 5000 m3/d
– RLM = 22 000 – wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu
– RLM = 22 000 – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Zakres rzeczowy projektu:

1. Przebudowa istniejących obiektów:
– pompowni ścieków I
– budynku krat i stacji zlewnej
– pompowni ścieków IIº i osadu recyrkulowanego
– czerpni pompowni ścieków IIº
– czerpni pompowni osadu recyrkulowanego
– reaktora biologicznego
– zbiorników retencyjnych
– stacji odwadniania i higienizacji osadu
– czerpni osadu nadmiernego, ustabilizowanego
– pompowni odcieków
– stacji dmuchaw
– stacji dawkowania i magazynu reagentów
– budynku socjalnego z dyspozytornią
– stacji transformatorowej
– komory mieszania i rozdziału
– komory rozdziału ścieków
– kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem
– rozdzielni reaktorów biologicznych.

2. Budowa nowych obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– stacji odbioru i separacji piasku
– zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu
– prekraty koszowej
– komory tlenowej stabilizacji osadu
– biofiltrów
– pompowni wody technologicznej.

3. Rozbiórka istniejących obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– części reaktorów biologicznych
– komory osadu czynnego
– pompowni wody technologicznej
– poletek osadowych

4. Dostosowanie (budowa i remont) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociągów międzyobiektowych technologicznych, wod-kan., wentylacyjnych, sieci kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dróg i placów manewrowych, ogrodzenia terenu i zieleni uzupełniającej.

W dniu 26 sierpniu 2020 roku na konto Beneficjenta wpłynęła płatność końcowa. Projekt został zakończony i rozliczony.

Reaktory biologiczne Reaktory biologiczne Osadniki

Element reaktora biologicznego Fragment reaktora biologiczego Panorama oczyszczalni