Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 –  „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezwykle ważne są działania proekologiczne i takie też od lat podejmuje.

13 kwietnia 2017 r. ZPWiK Sp. z o.o. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowana wartość przedsięwzięcia sięga obecnie ok. 28 milionów złotych, a dofinansowanie ok. 14 milionów złotych. Inwestycja obejmuje przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Zgodnie z zawartą Umową z NFOŚiGW, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” składa się z dwóch części:
Część I – Roboty budowlane
Część II – Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco – płuczącym do wywozu nieczystości płynnych.

21 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego.  Wykonawcą części zamówienia dot. dostawy samochodu została firma Pojazdy Komunalne TYMBOROWSCY Sp. z o.o. z Kielc. Wartość Umowy wyniosła: 1 690 000,00 PLN (netto).
21 czerwca 2017 r. została zawarta również umowa na świadczenie usług Inżyniera. Nad całością zadania nadzór sprawuje firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Wartość Umowy wynosi: 645 000,00 PLN (netto).
27 lipca 2017 r. podpisania została Umowa na wykonie robót budowlanych – Wykonawcą została firma AWBUD Sp. z o.o. z  Ogrodzieńca. Cena kontraktowa wynosi 17 064 687,05 PLN (netto). Czas na Ukończenie zadania wynosi 24 miesiące od daty podpisania Umowy, następnie przez 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia będzie trwał Okres Zgłaszania Wad.

7 września 2017 r. na terenie oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu przy okazji zorganizowanej konferencji prasowej, nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” w ramach rozpoczynających się robót budowlanych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze (Gość Honorowy, Gospodarz Miasta), Przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Zarząd ZPWiK Sp. z o.o., przedstawiciele: Rady Dzielnicy Mikulczyce, Biura Inżyniera Sweco Consulting Sp. z o.o., Wykonawcy robót tj. firmy AWBUD SA, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Instytucji miejskich, ZPWiK Sp. z o.o.,a także przedstawiciele mediów.

15 marca 2018 r. miała miejsce prezentacja samochodu zakupionego w ramach Projektu. Samochód specjalny dwufunkcyjny z urządzeniem ssąco – płuczącym zabudowanym na podwoziu samochodowym (rok produkcji 2017) służy do ciśnieniowego czyszczenia i odsysania nieczystości z kanałów, sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników sanitarnych i/lub deszczowych, przynależnych do zlewni oczyszczalni ścieków Mikulczyce. Pojazd stanowi wyposażenie stacji odbioru i separacji piasku na tej oczyszczalni. Przekazanie Użytkownikowi samochodu wyposażonego w urządzenia najnowszej generacji z wysokociśnieniową instalacją płucząco – ssącą, nastąpiło w styczniu 2018 roku. Po załatwieniu wszystkich formalności związanych z ubezpieczeniem i z zarejestrowaniem samochodu, a następnie po odpowiednim przeszkoleniu pracowników, samochód został oddany do użytkowania.

W wyniku realizacji projektu, oczyszczalnia w Mikulczycach osiągnie następujące parametry:
– maksymalna przepustowość Qmaxd = 8000 m3/d
– średniodobowa przepustowość Qśrd = 5000 m3/d
– RLM = 17 000 – wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu
– RLM = 17 000 – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

 

 

 

Zakres rzeczowy, roboty budowlane:

1. Przebudowa istniejących obiektów:
– pompowni ścieków I
– budynku krat i stacji zlewnej
– pompowni ścieków IIº i osadu recyrkulowanego
– czerpni pompowni ścieków IIº
– czerpni pompowni osadu recyrkulowanego
– reaktora biologicznego
– zbiorników retencyjnych
– stacji odwadniania i higienizacji osadu
– czerpni osadu nadmiernego, ustabilizowanego
– pompowni odcieków
– stacji dmuchaw
– stacji dawkowania i magazynu reagentów
– budynku socjalnego z dyspozytornią
– stacji transformatorowej
– komory mieszania i rozdziału
– komory rozdziału ścieków
– kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem
– rozdzielni reaktorów biologicznych.

2. Budowa nowych obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– stacji odbioru i separacji piasku
– zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu
– prekraty koszowej
– komory tlenowej stabilizacji osadu
– biofiltrów
– pompowni wody technologicznej.

3. Rozbiórka istniejących obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– części reaktorów biologicznych
– komory osadu czynnego
– pompowni wody technologicznej
– poletek osadowych

4. Dostosowanie (budowa i remont) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociągów międzyobiektowych technologicznych, wod-kan., wentylacyjnych, sieci
kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dróg i placów manewrowych, ogrodzenia
terenu i zieleni uzupełniającej.

Roboty budowlane trwają.