Projekt nr POIS.02.03.00-00-0145/16 –  „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezwykle ważne są działania proekologiczne i takie też od lat podejmuje.

13 kwietnia 2017 r. ZPWiK Sp. z o.o. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka zawarła umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 30 milionów złotych (30 713 440,08 zł), przy dofinansowaniu na poziomie 14 milionów złotych. Inwestycja obejmowała przebudowę części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

Celem przebudowy było dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Okres obowiązywania Umowy z NFOŚIGW został przedłużony do dnia 31 marca 2020 roku. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” składało się z dwóch części:

Część I – Roboty budowlane
Część II – Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco – płuczącym do wywozu nieczystości płynnych.

21 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego.  Wykonawcą części zamówienia dot. dostawy samochodu została firma Pojazdy Komunalne TYMBOROWSCY Sp. z o.o. z Kielc. Wartość Umowy wyniosła: 1 690 000,00 PLN (netto).

21 czerwca 2017 r. została zawarta również umowa na świadczenie usług Inżyniera. Nad całością zadania nadzór sprawuje  firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania. Wartość Umowy wynosi: 688 000,00 PLN (netto). Umowa obowiązuje do kwietnia 2022 roku.

27 lipca 2017 r. podpisania została Umowa na wykonie robót budowlanych – Wykonawcą została firma AWBUD Sp. z o.o. z  Ogrodzieńca. Wartość kontraktu wyniosła 20 219 395,60 PLN (netto). Czas na Ukończenie zadania wynosił 26 miesięcy od daty podpisania Umowy. W dniu 20 grudnia 2019 roku wydane zostało Świadectwo Przejęcia. Przez 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia będzie trwał Okres Zgłaszania Wad.

7 września 2017 r. na terenie oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu przy okazji zorganizowanej konferencji prasowej, nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” w ramach rozpoczynających się robót budowlanych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze (Gość Honorowy, Gospodarz Miasta), Przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Zarząd ZPWiK Sp. z o.o., przedstawiciele: Rady Dzielnicy Mikulczyce, Biura Inżyniera Sweco Consulting Sp. z o.o., Wykonawcy robót tj. firmy AWBUD SA, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Instytucji miejskich, ZPWiK Sp. z o.o., a także przedstawiciele mediów.

15 marca 2018 r. miała miejsce prezentacja samochodu zakupionego w ramach Projektu. Samochód specjalny dwufunkcyjny z urządzeniem ssąco – płuczącym zabudowanym na podwoziu samochodowym (rok produkcji 2017) służy do ciśnieniowego czyszczenia i odsysania nieczystości z kanałów, sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników sanitarnych i/lub deszczowych, przynależnych do zlewni oczyszczalni ścieków Mikulczyce. Pojazd stanowi wyposażenie stacji odbioru i separacji piasku na tej oczyszczalni. Przekazanie Użytkownikowi samochodu wyposażonego w urządzenia najnowszej generacji z wysokociśnieniową instalacją płucząco – ssącą, nastąpiło w styczniu 2018 roku. Po załatwieniu wszystkich formalności związanych z ubezpieczeniem i z zarejestrowaniem samochodu, a następnie po odpowiednim przeszkoleniu pracowników, samochód został oddany do użytkowania.

W wyniku realizacji projektu, oczyszczalnia w Mikulczycach osiągnie następujące parametry:
– maksymalna przepustowość Qmaxd = 8000 m3/d
– średniodobowa przepustowość Qśrd = 5000 m3/d
– RLM = 22 000 – wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu
– RLM = 22 000 – liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Zakres rzeczowy, roboty budowlane:

1. Przebudowa istniejących obiektów:
– pompowni ścieków I
– budynku krat i stacji zlewnej
– pompowni ścieków IIº i osadu recyrkulowanego
– czerpni pompowni ścieków IIº
– czerpni pompowni osadu recyrkulowanego
– reaktora biologicznego
– zbiorników retencyjnych
– stacji odwadniania i higienizacji osadu
– czerpni osadu nadmiernego, ustabilizowanego
– pompowni odcieków
– stacji dmuchaw
– stacji dawkowania i magazynu reagentów
– budynku socjalnego z dyspozytornią
– stacji transformatorowej
– komory mieszania i rozdziału
– komory rozdziału ścieków
– kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem
– rozdzielni reaktorów biologicznych.

2. Budowa nowych obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– stacji odbioru i separacji piasku
– zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu
– prekraty koszowej
– komory tlenowej stabilizacji osadu
– biofiltrów
– pompowni wody technologicznej.

3. Rozbiórka istniejących obiektów:
– piaskownika
– koryta pomiarowego
– części reaktorów biologicznych
– komory osadu czynnego
– pompowni wody technologicznej
– poletek osadowych

4. Dostosowanie (budowa i remont) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociągów międzyobiektowych technologicznych, wod-kan., wentylacyjnych, sieci kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dróg i placów manewrowych, ogrodzenia terenu i zieleni uzupełniającej.