Stacja Uzdatniania Wody Mikulczyce
tel.:  32 274 30 21
email: suw-lesna@wodociagi.zabrze.pl

Eksploatację SUW rozpoczęto w pierwszym kwartale 1998 r. Redukcja manganu przebiegała na filtrach pośpiesznych, wypełnionych złożem piaskowo-kwarcowym. Uzdatniana na stacji woda stanowiła 45 proc. możliwości produkcyjnych ujęcia Szałsza-Piekło. Poszukując możliwości zwiększenia wydajności stacji, ZPWiK zdecydowało się na jej modernizację. W lipcu 1998 r. przyjęto ofertę kanadyjskiej firmy ADI International na modernizację technologii uzdatniania wody, polegającą na zwiększeniu wydajności stacji z 2100 m3/d na 4680 m3/d przy zapewnieniu redukcji manganu do wymaganych wartości. Dodatkowo urządzenia, materiały, armatura zabudowana przy ostatniej modernizacji SUW uległy zużyciu technicznemu i amortyzacji. Stan techniczny filtrów i armatury wymagał pilnego wprowadzenia programu naprawczego umożliwiającego eksploatację SUW. Wiosną 2011 r. rozpoczęto drugą przebudowę SUW Mikulczyce. Jej celem były poprawa jakości uzdatnianej wody i stworzenie możliwości zwiększenia w przyszłości wydajności stacji uzdatniania, a także unowocześnienie produkcji poprzez zastosowanie urządzeń o wysokich standardach, niskiej energochłonności i zautomatyzowaniu pracy SUW.

Obecnie woda dla SUW Mikulczyce jest ujmowana z ujęcia głębinowego, z utworów węglanowych triasu, o głębokości odwiertu ponad 170 m p.p.t. Stacja posiada także rezerwowe ujęcie wody głębinowej P-1 o głębokości 150 m p.p.t. Wydajność stacji wynosi 195 m3/h z możliwością rozbudowy i uzyskania docelowej produkcji na poziomie 285 m3/h. Woda podziemna jest wolna od bakterii, dlatego zachowuje wysokie walory zdrowotne i smakowe. Do innych niewątpliwych zalet użytkowych wody należy zaliczyć odczyn zbliżony do obojętnego.

Technologia uzdatniania oparta jest na następujących procesach:
– napowietrzanie ciśnieniowe wody surowej powietrzem
– utlenianie wody poprzez dozowanie podchlorynu sodu NaOCl (0,3-0,6 mg/dm3 Cl2)
– filtrację przez złoże filtracyjne dwuwarstwowe/złoże katalityczne masa G-1 i piasek filtracyjny
– dezynfekcję końcową NaOCl (w miarę potrzeb – dawka 0,0-0,3 mg/dm3 Cl2)

Po przebudowie Stacji Uzdatniania Wody Mikulczyce uzyskano poprawę jakości uzdatnianej wody (lepsze walory smakowe) i możliwość ewentualnego zwiększenia wydajności produkcji wody w przyszłości.

Jednocześnie uzyskano oszczędności w kosztach produkcji wody, związane z zastosowaniem mniejszej ilości odczynników chemicznych oraz tańszą eksploatacją urządzeń (mniejsze zużycie energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych).

Wyraźnie została ulepszona i unowocześniona kontrola i sposób sterowania pracą SUW, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnego oprogramowania (wgląd online, archiwizacja, szybkość działania), co umożliwia dokładne zaprogramowanie i szczegółowy nadzór podczas procesu uzdatniania wody i bezpośrednio przekłada się na jakość wody uzdatnionej oraz koszty jej produkcji.

Woda podawana do sieci z SUW Mikulczyce spełnia wszystkie wymagania zawarte Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., poz. 2294), a także zalecenia sformułowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).