Stacja Uzdatniania Wody Grzybowice
tel.:  32 273 80 38
email: suw-grzybowice@wodociagi.zabrze.pl

Stacja Uzdatniania Wody została oddana do eksploatacji w 1978 r. jako I etap SUW Grzybowice. Woda była czerpana z dwóch studni: S-1, mieszczącej się na terenie SUW, oraz S-2, zlokalizowanej w Świętoszowicach, i tłoczona bezpośrednio do sieci.

W 1990 r. oddano do eksploatacji II etap SUW, powiększony o zbiorniki magazynowe wody pitnej, chlorownię, pompownię II° oraz budynki energetyczne. W 1991 r. dołączono dwie studnie: S-3 (Świętoszowice) oraz S-4 (Wieszowa).

Obecnie w skład SUW- wchodzą: zbiorniki magazynowe wody pitnej o pojemności 10 000 m3, pompownia II° i chlorownia. SUW jest zasilany przez 4 studnie z ujęcia głębinowego, z utworów węglanowych triasu, o głębokości odwiertów 128-156 m p.p.t. Teren Stacji Uzdatniania Wody zajmuje powierzchnię 18 000 m2, niezabudowaną powierzchnię terenu stanowi zieleniec obsadzony drzewami i krzewami.

Stacja Uzdatniania Wody Grzybowice zlokalizowana jest w najbardziej wysuniętej na północ dzielnicy Zabrza, Grzybowicach, i zasila wodą sieć wodociągową dzielnic: Grzybowice, Rokitnica, osiedle Helenka, Mikulczyce i częściowo Śródmieście oraz miejscowość Świętoszowice (gmina Zbrosławice).

Jakość wód podziemnych z powyższych studni odpowiada wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., poz. 2294). Jedynym procesem, jakiemu poddaje się wodę, jest dezynfekcja, mająca na celu wyeliminowanie wtórnego skażenia w rurociągu przesyłowym.