Komunikaty

Wymiana wodomierzy –  czas na Makoszowy, Mikulczyce i Maciejów

W 2020 roku będziemy montować nowoczesne wodomierze ultradźwiękowe z systemem zdalnego odczytu radiowego w dzielnicach: Makoszowy, Mikulczyce i Maciejów.

Dotyczyć to będzie wszystkich wodomierzy głównych bez względu na ważność cechy legalizacyjnej. Na bieżąco, na terenie całego miasta będziemy wymieniać wodomierze z wygasającą cechą legalizacyjną.

Powyższe działania mają poprawić komfort odczytów. Zwracamy się z prośbą o udostępnianie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze, celem przeprowadzenia sprawnej ich wymiany. Liczymy na wyrozumiałość i z góry dziękujemy za pomoc.


Komunikat dotyczący konieczności zabezpieczenia urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem 

Uprzejmie przypominamy, iż w okresie zimowym do obowiązków właścicieli i administratorów budynków oraz pozostałych użytkowników należy zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed zamarznięciem.
Należy zabezpieczyć wodomierze oraz pomieszczenia i studzienki (w których są zabudowane), a także  zaizolować oraz ocieplić przewody przed i za wodomierzem (gdzie temperatura w okresie zimowym spada poniżej 0ºC). 
Informujemy, że właściciele i administratorzy budynków oraz pozostali użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, za szkody wynikające z niezabezpieczenia naszych urządzeń wodociągowych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity (Dz. U. z dnia 09-05-2018 r. poz. 1152) oraz Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 


 ZPWiK pomaga w akcji oczyszczania ścieków w Warszawie (awaria w oczyszczalni ścieków Czajka)

W ramach pomocy, wsparcia i dobrej współpracy pomiędzy firmami z branży wodociągowej, dostarczyliśmy nasz ozonator w sobotę do Warszawy. Urządzenie to stanowi jeden z elementów całego układu do ozonowania ścieków. Do tej pory, od początku zdarzenia, ścieki na skutek awarii kolektorów płynęły bezpośrednio do Wisły. Dzięki ozonowaniu ścieki wpływające do rzeki będą bardziej bezpieczne, bowiem pozbawione będą wszelkiego zanieczyszczenia biologicznego. Ozonator umożliwia szybką i skuteczną dezynfekcję sieci wodociągowych, hydrantów, zbiorników oraz armatury i pomp. Ten mobilny system ozonowania, ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Może być wykorzystywany zarówno do dezynfekcji nowo budowanych sieci, jak i odkażania jej elementów np. po awariach. Ozon wykorzystywany do przygotowania wody ozonowej wytwarzany jest przez generator ozonu. Do pracy urządzenia potrzebna jest tylko woda i energia elektryczna dostarczona bezpośrednio z sieci elektrycznej lub z generatora prądu. Ozonator posiada system wysokociśnieniowy do mycia i odkażania pomp, zasuw oraz innych elementów technologicznych. Dzięki temu można dezynfekować ujęcia wody czy też zbiorniki terenowe. Sprzęt może być również wykorzystywany do mycia i dezynfekcji placów lub pomieszczeń np. po zalaniu ich ściekami.

To jest to urządzenie, które pomaga nam w codziennej pracy. Można tu przypomnieć awarię, w wyniku której ścieki z kanalizacji zalały staw usytuowany na terenie Parku Leśnego. Skutki tego zdarzenia mogły być fatalne, gdyby nie natychmiastowa i profesjonalna reakcja służb technicznych. Zatrzymaliśmy wyciek nieczystości do stawu. Po oczyszczeniu sieci oraz rowu odwadniającego z naniesionego tam mułu i szlamu, do akcji został użyty właśnie nasz ozonator. Przy jego pomocy zdezynfekowaliśmy drogę i inne miejsca, w których pojawiły się ścieki. Podawana pod ciśnieniem woda z ozonem w stu procentach usunęła groźne dla ludzi bakterie. Ozonator doskonale sprawdził się podczas akcji.

Liczymy na to, że i tym razem będzie przydatny.

Link


WAŻNA INFORMACJA – WYMIANA WODOMIERZY W DZIELNICACH PAWŁÓW I KOŃCZYCE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji mającej na celu wdrożenie systemu umożliwiającego zdalny odczyt wodomierzy, w terminie od czerwca 2019 roku do marca 2020 roku, w dzielnicach Kończyce i Pawłów przeprowadzona zostanie wymiana wodomierzy.

Wodomierze wykonane w technologii zdalnego odczytu są precyzyjne i dają możliwość szybkiego i bezbłędnego odczytu danych bez konieczności angażowania Państwa w ten proces, bez zakłócania Waszego spokoju i prywatności. Odczytu dokonuje się bez wizyty w Państwa domach, ponieważ system umożliwia odczyt wskazań w przypadku utrudnionego dostępu czy nieobecności lokatora.

Prace prowadzone będą przez nasze służby techniczne oraz upoważnionych pracowników firmy zewnętrznej (legitymujących się odpowiednim upoważnieniem).  Prosimy o wyrozumiałość oraz współpracę. Informacje dotyczące realizowanego zadania można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 27 555 215 oraz (32) 27 555 224.


W ZABRZU PODWYŻKA CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI NA POZIOMIE INFLACJI

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ważne informacje na temat obowiązujących taryf.

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w 2018 roku złożyliśmy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryf. Wody Polskie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustaliły, że taryfę opracowaliśmy zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Organ stwierdził poprawność projektu taryfy oraz przedstawionego przez nas uzasadnienia i nie wniósł do niego uwag. W dniu 7 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą trzyletnie taryfy za wodę i ścieki, które obowiązują w latach 2019 – 2021 (trzy lata). W ciągu tych trzech lat, taryfa zmienia się w dniu 9 czerwca. Tak  będzie również w tym roku.

Tworząc taryfy, patrząc na zmieniające się wartości rynkowe, podjęliśmy niełatwą decyzję wprowadzenia podwyżek cen wody i ścieków. W kalkulacjach stawek za wodę i ścieki staraliśmy się uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej. Inflacja w 2019 roku wyniesie 3,2 proc. W 2019 roku taryfy za wodę i ścieki wzrosną o 0,52 zł za metr sześcienny co wynosi 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Biorąc pod uwagę fakt, że w gospodarstwach domowych, przeciętne miesięczne zużycie wody na mieszkańca to 2,25 m sześciennego, mieszkaniec Zabrza zapłaci o 1,17 zł miesięcznie więcej za dostawę wody i odbiór ścieków, co w przypadku trzyosobowego gospodarstwa wyniesie 3,51 zł. Podkreślamy, że jest wzrost ceny łącznie za dostawę wody i odbiór ścieków, a nie tylko wzrost ceny wody. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które nie tylko musi ponosić koszty zakupu wody, podatków i opłat, ale również korzysta z różnego rodzaju towarów i usług. Również nas dotykają zmiany rynkowe i podwyżki cen, które musimy uwzględniać w taryfie.

Podkreślić należy także, że w 2020 roku firmy odczują wzrost cen prądu. Zdaniem części ekonomistów ceny te mogą wzrosnąć o 40 proc. lub więcej. Ten fakt nie będzie obojętnie wpływał na naszą działalność. Niestety wyższe stawki opłat za energię dla przedsiębiorstw mogą znaleźć odzwierciedlenie w cenach towarów i usług nabywanych przez klientów indywidualnych.

Bardzo nam zależy na jakości świadczonych przez nas usług i podnoszeniu standardu życia mieszkańców. W 2019 roku chcemy zrealizować kolejne niezbędne i wymagane inwestycje, które również mają wpływ na taryfy. Zaplanowaliśmy na ten cel około 22 mln zł. Chcemy przebudować kanalizację sanitarną w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, Poniatowskiego, Gwareckiej, przebudować sieć wodociągową w ulicy Żółkiewskiego, Damrota, 3-go maja i Urbana oraz zrealizować wiele innych, mniejszych inwestycji, a także zakończyć przebudowę oczyszczalni ścieków w Mikulczycach.

Tak skalkulowana i przyjęta taryfa, zapewni świadczenie usług mieszkańcom Zabrza na odpowiednim poziomie, co jest naszym głównym celem.


Więcej informacji na temat awarii: tel. dyspozytor 32 275 52 55, 32 271 31 15, pogotowie wod- kan 994.

Bieżące informacje zamieszczamy na naszym fanpage`u „Wodociągi Zabrze” na profilu społecznościowym Facebook.