Get Adobe Flash player

Oczyszczalnia ścieków Śródmieście

ul. Pestalozziego 10, 41-819 Zabrze, tel 32/ 276 17 04

Kierownik: mgr inż. Ilona Kowalczyk

 

 

Oczyszczalnia ścieków Śródmieście – przepustowość 33 400 m3/d.

Oczyszczalnia ścieków Śródmieście w Zabrzu, została oddana do eksploatacji 29 września 1998 roku. Budowę w całości finansowała Gmina Zabrze (po części korzystając z pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). Generalnym wykonawcą obiektu – nagrodzonego tytułem Budowa Roku 1998 w kategorii inwestycji gminnych – była „Hydrobudowa Śląsk” SA w Katowicach. Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach. Oczyszczalnię ścieków zrealizowano jako mechaniczno-biologiczną, wykorzystującą wielofazowy proces osadu czynnego do usuwania ze ścieków węgla organicznego, azotu i fosforu, co pozwalało utrzymywać bardzo wysoki stopień jakości ścieków oczyszczonych.

W grudniu 2008 roku, po 10 latach eksploatacji, zakończono przebudowę obiektu, wynikającą m.in.: z konieczności zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków zapewniającego spełnienie wymagań jakościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z przyjęcia dodatkowej ilości ścieków w wyniku włączenia do zlewni oczyszczalni dzielnic objętych projektem poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, podniesienia efektywności istniejących urządzeń oraz poprawy ich stanu technicznego. Przebudowa, realizowana była w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, a dofinansowana została ze środków Funduszu Spójności. Inwestycja otrzymała wyróżnienie w kategorii „Obiekty ochrony środowiska i obiekty przemysłowo-inżynieryjne”.

W 2012 roku w celu likwidacji uciążliwości zapachowej oczyszczalni dla otoczenia, przystąpiono do realizacji inwestycji w ramach II etapu projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności, polegającej na hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów.

Schemat technologicznySchemat technologiczny

 

Oczyszczanie ścieków

Dopływające do oczyszczalni ścieki przepływają w pierwszej kolejności przez ręczną kratę wstępną, która służy do zatrzymywania dużych zanieczyszczeń stałych, a następnie przez zespół trzech, równolegle pracujących krat gęstych schodkowych. Powstające skratki są wynoszone do transportera ślimakowego, zrzucane do płuczki, a następnie do praski skratek i przenośnika, gdzie zachodzi płukanie, odwadnianie, dezynfekcja i zrzut do kontenera, a następnie wywóz poza teren oczyszczalni. W razie wystąpienia awarii krat mechanicznych możliwe jest uruchomienie kraty ręcznej średniej gęstości.

Kolejnym elementem procesowym są dwa zhermetyzowane dwukomorowe napowietrzane piaskowniki, gdzie ze ścieków usuwana jest zawiesina mineralna (piasek). Części mineralne opadają na dno koryta piaskownika, a następnie przenośnikiem ślimakowym transportowane są do leja, a stamtąd pompowane do separatora (płuczki) piasku, gdzie następuje płukanie piasku. Oczyszczony piasek jest podawany transporterem ukośnym do kontenera. Po jego napełnieniu zawartość jest wywożona i unieszkodliwiana. Proces transportu i separacji piasku jest w pełni zautomatyzowany.

 

Piaskowniki

Piaskowniki

Ścieki mechanicznie podczyszczone na kratach i w piaskowniku pompowane są przez pompownię główną do zhermetyzowanego osadnika wstępnego, gdzie następuje wytrącanie łatwoopadalnych zawiesin. Wstępna sedymentacja odciąża stopień biologiczny przez częściową redukcję ładunku zanieczyszczeń, poprawia się proces fermentacji oraz umożliwia generację LKT potrzebnych w procesie denitryfikacji. W przypadku, gdy jakość ścieków dopływających  nie odpowiada zadanym parametrom istnieje możliwość przekierowania ścieków do zbiornika retencyjnego. Zawartość zbiornika odprowadzana jest sukcesywnie do części biologicznej oczyszczalni.

 

Osadnik wstepny

Osadnik wstępny

Z osadnika wstępnego i zbiornika retencyjnego ścieki pompowane są przez pompownię IIo do dwóch bloków technologicznych, gdzie najpierw trafiają do komory defosfatacji, a następnie przepływają do komór denitryfikacji i nitryfikacji. Osad recyrkulowany z osadników wtórnych kierowany jest do komór predenitryfikacji. W komorach defosfatacji i denitryfikacji ścieki poddawane są intensywnemu mieszaniu z wykorzystaniem mieszadeł wolnoobrotowych, natomiast w komorach nitryfikacji ścieki napowietrzane są za pomocą sprężonego powietrza z wykorzystaniem rusztów napowietrzających. W celu uzyskania właściwego efektu usuwania azotu zastosowano recyrkulację wewnętrzną ścieków z komory nitryfikacji do komór denitryfikacji. Biologiczny proces usuwania zanieczyszczeń, wspomagany jest, w razie potrzeby, chemicznym strącaniem fosforu.

Blok technologiczny

Ścieki z bloków technologicznych odpływają do osadników wtórnych, skąd po sklarowaniu kierowane są do odbiornika -  rzeki Bytomki. Oczyszczone ścieki wykorzystywane są również do celów technologicznych i technicznych oczyszczalni (zasilanie węzła obróbki skratek i piasku, płukanie urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadu).

Wylot do odbiornika

 

Gospodarka osadowa

Wydzielany w osadniku wstępnym osad kierowany przez pompownię osadu wstępnego do zagęszczaczy grawitacyjnych/fermenterów, poddawany jest hydrolizie (fermentacji kwaśnej) prowadzącej do wytworzenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Bogate w LKT wody nadosadowe z zagęszczaczy – jako źródło węgla organicznego – odprowadzane są do pompowni LKT i dalej tłoczone do komór denitryfikacji. Zagęszczony osad wstępny kierowany jest do pompowni osadu, skąd część osadu zawracana jest do fermenterów, a część odprowadzana do zbiornika osadu mieszanego, celem dalszej przeróbki. Do zbiornika osadu mieszanego kierowany jest również produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków - osad nadmierny, zagęszczany przy współudziale polimeru w zagęszczaczach mechanicznych.

Zagęszczacz/Fermenter

Mieszanina osadu surowego i nadmiernego doprowadzona jest do dwóch, pracujących równolegle zamkniętych, podgrzewanych komór fermentacyjnych, gdzie ulega procesowi beztlenowego rozkładu. Czas fermentacji wynosi średnio ok. 30 dni. Produktem ubocznym jest biogaz, zawierający m.in. około 65% metanu. Osad przefermentowany w komorach WKF Io, przelewa się grawitacyjnie do komór WKF IIo, które służą do jego retencjonowania oraz odgazowania.

 

Wydzielone komory fermentacji

 

Przefermentowany osad przy wspomaganiu odpowiedniego polimeru odwadniany jest na wirówkach dekantacyjnych, a następnie higienizowany wapnem. Odwodniony osad, o stężeniu suchej masy około 25 % transportowany jest przenośnikami ślimakowymi do kontenerów  i na bieżąco wywożony poza teren oczyszczalni oraz unieszkodliwiany zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Stanowisko odbioru osadu ustabilizowanego

 

Gospodarka biogazowa

Powstający w wyniku fermentacji biogaz ujmowany z komór fermentacyjnych WKF Io i poddawany odsiarczeniu na złożu rudy darniowej, wykorzystany jest jako paliwo do dwóch agregatów prądotwórczych/jednostek kogeneracyjnych, w wyniku czego uzyskuje się energię elektryczną i ciepło lub do zasilania kotłów C.O. Uzyskane ciepło, zarówno z jednostek kogeneracyjnych jak i kotłowni, służy do ogrzewania obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, w tym komór fermentacyjnych. Biogaz retencjonowany jest w zbiorniku biogazu, natomiast jego nadmiar może ulegać spaleniu na pochodni biogazowej.

Zbiornik Biogazu

 

Oczyszczanie powietrza

Substancje charakterystyczne, które mają wpływ na intensywność zapachową czyli odoroczynną  są ujmowane z poszczególnych urządzeń i kierowane na filtry biologiczne wypełnione mieszaniną trocin, kory drzewnej i wełny kokosowej oraz na filtry wypełnione węglem aktywnym. Działanie filtrów obejmuje mechaniczne zatrzymanie aerozoli (mikroorganizmów) oraz biologiczne utlenienie lotnych substancji chemicznych (amoniaku, siarkowodoru, merkaptanów itp.).

Przebieg procesów technologicznych jest monitorowany przez nadrzędny system kontroli i nadzoru.

Biofiltr

 

Wyniki pracy oczyszczalni ścieków za 2017 rok

Wskaźnik

Jednostka

Wartość dopuszczalna

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji %

ChZT

mgO2/dm3

125

31,63

96,45

BZT5

mgO2/dm3

15

3,20

99,17

Zawiesina ogólna

mg/dm3

35

3,82

98,89

Azot ogólny

mgN/dm3

10

8,24

90,34

Fosfor ogólny

mgP/dm3

1

0,31

96,81

 

Centralna Dyspozytornia

 

Budynek administracyjno-socjalny

 

 

 

 

 

CookiesAccept

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

10. Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

 

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.