Dostępność

Deklaracja dostępności

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wodociagi.zabrze.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2019-10-31
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie ZPWiK sp. z o.o.

Strona internetowa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:
– podwyższony kontrast
– negatywny kontrast
– skala szarości
– możliwość powiększenia lub zmniejszenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia: 2020-05-20
Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215.
Pogotowie czynne jest całą dobę pod bezpłatnym numerem telefonu 994, inne numery telefonów: 32 275 52 55, 32 271 31 15, email: dysp@wodociagi.zabrze.pl
Biuro Obsługi Klienta jest czynne: w poniedziałek  7 – 17, wtorek – piątek  7 – 15. Telefony do Biura Obsługi Klienta: 32 275 52 26, 32 275 52 27, odczyt wodomierzy – 32 275 52 99, email: odczyty@wodociagi.zabrze.pl
Telefony do kancelarii: 32 275 52 00, 32 271 64 41, email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

– przycisk TAB zaznacza kolejny element
– przycisk TAB + SHIFT zaznacza poprzedni element
– przycisk ENTER przenosi nas do zaznaczonej treści

Informacja o dostępności architektonicznej

W budynku Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., położonym przy ulicy Wolności 215, dostęp dla osób niepełnosprawnych odbywa się za pomocą podnośnika zlokalizowanego od strony tylnej obiektu. Na bramie przed wejściem do budynku Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Wolności 215 zainstalowany jest dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika asystującego osobie niepełnosprawnej. Obiekt nie posiada wind umożliwiających przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom z ograniczoną sprawnością. Biuro Obsługi Klienta, kasa oraz kancelaria, znajdują się na parterze budynku. Obiekt nie posiada toalet z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla klientów znajdują się na parterze budynku przy ulicy Wolności 215.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie dysponuje tłumaczem języka migowego.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową: Mariusz Markiewicz, mmarkiewicz@wodociagi.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 275 52 37. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie żądań zapewnienia dostępności prosimy kierować na adres kancelaria@wodociagi.zabrze.pl tel. +48 32 2755291.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe:

ZPWiK Sp. z o.o.
ul. Wolności 215
41-800 Zabrze
NIP: 648 00 00 278

Kancelaria:

tel. 32 275 52 00
tel. 32 271 64 41
kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Biuro Obsługi Klienta:

Poniedziałek  7:00 – 17:00
Wtorek – piątek  7:00 – 15:00

tel. 32 275 52 26
tel. 32 275 52 27
tel. 32 275 52 99 – odczyt wodomierzy
odczyty@wodociagi.zabrze.pl

Kasa:

Poniedziałek  8:00 – 17:00
Wtorek – piątek  8:00 – 14:00

Zgłoś awarię:

Pogotowie wod.-kan. czynne całą dobę
tel. bezpłatny 994

tel. 32 275 52 55
tel. 32 271 31 15
dysp@wodociagi.zabrze.pl

Zgłoszenie awarii online

Zaloguj się do IBOK:

Zapraszamy do IBOK

Laureat 30 edycji konkursu Teraz Polska:

Laureat 30. edycji konkursu Teraz Polska
Jesteśmy przedsiębiorstwem Fair Play:


Dostępność dla osób niepełnosprawnych: